Statut

STATUT    

ENGLISH VERSION HERE

Asociația Română a Crescătorilor și  a Proprietarilor de Cai PURSÂNGE ENGLEZ – “Alexandru Marghiloman”

Din data de 17.08.2020

Asociația Română a Crescătorilor și a Proprietarilor de Cai PURSÂNGE ENGLEZ “Alexandru Marghiloman” se constituie ca persoană juridică română de drept privat, independentă, neguvernamentală, cu caracter social, fără scop lucrativ, care își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și prevederile prezentului statut.

VLĂDUCA-MARGHILOMAN IRINA – Presedinte

VLĂDUCA GHEORGHE – Presedinte

GHEREBEN ADRIAN – Vicepresedinte

POPA-NICA-BARBU LEONARD – Director marketing

LASCĂU IULIA – Director financiar

Art.5. Scopul asociației

  1. Scopul asociației este de a acționa ca organizaţie negurvernamentală, cu caracter social în vederea promovării în România a rasei de cai PURSÂNGE ENGLEZ.
  2. De asemenea, asociația are ca scop încurajarea și susținerea organizării de programe, cursuri de formare pentru jochei, antrenori, comisari de curse.
  3. În acest scop activitatea asociaţiei vizează derularea de evenimente caritabile în vederea strângerii de fonduri necesare, colaborarea cu instituții în vederea promovării intereselor crescătorilor și proprietarilor de cai din rasa PURSÂNGE ENGLEZ.

Art.6. Obiectivele asociației

(1) În vederea realizării scopului prevăzut la art. 5, Asociaţia are ca obiectiv general organizarea și derularea de activități în vederea promovării în România a rasei de cai PURSÂNGE ENGLEZ.

(2) Obiectivele specifice ale Asociaţiei sunt (fara a fi enuntate limitativ):

a) Menținerea legăturii cu instituțiile sau/și cu proprietarii și crescătorii de cai PURSÂNGE ENGLEZ din România, în vederea promovării cailor PURSÂNGE ENGLEZ în România.

b) Încurajarea și susținerea organizării de programe/cursuri de formare pentru jochei, antrenori, comisari de curse și personalul necesar pentru.

c) Susținerea, organizarea și dezvoltarea creșterii cailor PURSÂNGE ENGLEZ din România, pentru a păstra și a îmbunătăți fondul genetic al acestei rase pe teritoriul țării.

d) Organizarea de activități caritabile și evenimente dedicate strângerii de fonduri necesare în vederea atingerii obiectivelor propuse.

e) Apărarea drepturilor și a intereselor de orice fel în fața autorităților, instituțiilor publice și private.

f) Susținerea și găsirea de soluții pentru caii PURSÂNGE ENGLEZ după terminarea carierei pe hipodrom.

g) Atragerea de fonduri materiale şi financiare pentru finanţarea activității Asociației.

h) Organizarea de activităţi care să trezească interesul în societatea civilă și să influențeze mentalitatea acesteia privitor la cai, în general, și la rasa PURSÂNGE ENGLEZ, în special.

i) Traducerea, editarea, tipărirea şi publicarea de cărţi, reviste, CD-uri şi alte materiale audio-video de specialitate, pentru sprijinirea activităților asociației.

j) Întreţinerea unor relaţii de colaborare cu instituții de stat și private, precum și cu alte fundaţii, organizaţii şi asociaţii din ţară, în vederea atingerii scopului propus.

k) Organizarea unor acțiuni de voluntariat în domeniul activităților exercitate;

l) Cultivarea legăturilor cu alte organizații şi persoane fizice din țară cu interese comune cu ale asociației, prin schimburi de experiență, proiecte comune şi delegații reprezentând asociația.

Art.8. Calitatea de membru

(1) Membrii Asociației sunt:

a) membri fondatori

b) membri de onoare

c) membri asociați

(2) Sunt membri fondatori ai asociației persoanele fizice și juridice care au participat la constituirea patrimoniului asociației și la înființarea acesteia, figurând ca atare în actele de constituire. 

(3) Pot fi membri de onoare, personalități, oameni de știință din țară sau străinătate, care,  prin  activitatea   lor,  sprijină  activitatea  asociației  sau  reprezintă  un  domeniu  de referință pentru viața științifică, socială, economică, cultural-artistică din România sau din lume.

(4) Membrii asociați pot fi persoane fizice sau juridice care, cunoscând statutul asociației sunt de acord și aderă la acesta și înțeleg că prin propria lor activitate sau/și contribuții materiale să sprijine realizarea scopului asociației.

Art.9.Dobândirea calității de asociat

(1) Poate deveni asociat orice persoană fizică, indiferent de vârstă, profesie, sex, naționalitate, cetățenie, origine socială, convingere politică, avere sau orice persoană juridică de orice naționalitate, care îndeplinește condițiile prevăzute în alineatele precedente și își manifestă mod expres, prin cerere scrisă, această intenție și aderă la prevederile prezentului statut.

(2) Calitatea de asociat se dobândește prin aprobarea cererii de către Consiliul Director al Asociației, prin votul a 2/3 din membrii săi.

Art. 10. Pierderea calității de asociat

(1) Calitatea de asociat se pierde:

1.  Prin excludere, în următoarele cazuri:

a) producerea de prejudicii materiale sau morale asociației prin activitatea proprie;

b) încălcarea statutului și normelor recunoscute de asociație în regulamentele proprii de organizare internă și funcționare, aprobate de către organele de conducere;

c) angajarea persoanei respective în acțiuni sau activități ce contravin scopului asociației;

d) încălcarea obligațiilor asumate la aderarea în asociație;

e) lipsa oricăror activități sau contribuții la realizarea scopului asociației;

2.Prin retragere, la cererea persoanei respective.

3.Prin decesul unei persoane fizice sau ca urmare a încetării calităţii de persoană juridică.

(2) Excluderea se decide de către Consiliul Director al Asociației, prin votul a 2/3 din membrii săi. În caz de excludere, membrul exclus nu are dreptul la restituirea aportului adus la patrimoniul asociaţiei.

(3) Cel exclus are dreptul de a contesta măsura excluderii. Competența de a soluționa contestația petentului revine Adunării Generale a Asociației. Până la soluționarea contestației prin hotărârea Adunării Generale, contestatarului îi sunt suspendate drepturile prevăzute în Statutul Asociației. Un membru exclus nu poate reprezenta asociația și nu poate face declarații publice în numele acesteia.

Art. 11. Drepturile asociaților

Asociaţii au următoarele drepturi:

a) dreptul de vot în Adunarea Generală a Membrilor Asociaţiei pentru adoptarea hotărârilor;

b) dreptul de a alege și de a fi aleşi în organele de conducere;

c) dreptul de a participa, fără restricţii, la toate activităţile asociaţiei;

d) dreptul de a participa la alte întruniri sau activităţi, în baza calităţii de membru al asociaţiei, numai respectând prezentul statut;

e) dreptul de a primi informaţiile de care dispune asociaţia referitoare la problemele specifice obiectului de activitate;

f) dreptul de a cunoaște activităţile asociaţiei;

g) dreptul de a se retrage la cerere.

Art.12. Obligaţiile asociaţilor

Asociaţii au următoarele obligaţii:

a) să respecte dispoziţiile prevăzute în Actul Constitutiv, Statutul Asociaţiei și Codul de conduită;

b) în îndeplinirea activităţilor în cadrul asociaţiei, să acţioneze cu bună-credință și în conformitate cu scopul și obiectivele definite în Actul Constitutiv și Statutul Asociației;

c) să respecte hotărârile organelor de conducere ale asociaţiei;

d) să nu prejudicieze în nici un mod asociaţia;

e) membrii asociați au obligația de achita o cotizația de membru

Art.13. Organele asociaţiei

Organele de conducere, administrare și control ale Asociației sunt: Adunarea Generală, Consiliul Director și Cenzorul/Comisia de Cenzori, care vor fi numiţi în situaţia în care numărul asociaţilor va fi mai mare decât cel prevăzut de lege pentru care numirea unui cenzor/comisie de cenzori este obligatorie.

13.1. Adunarea Generală

(1) Adunarea Generală a membrilor asociaţiei este organul suprem de conducere și este constituită din toți membrii asociaţiei, iar în cazul persoanelor juridice din câte un reprezentant al acesteia, fiecare cu drept de vot.

(2) În Adunarea Generală fiecare membru are dreptul la un vot.

(3) Votul se exercită direct, prin împuternicit cu procură specială sau prin corespondenţă.

(4) Votul este deschis. Adunarea Generală poate hotărî ca votul să fie secret, în condiţii excepţionale.

(5) Adunarea Generală se convoacă de către președintele Consiliului Director și se întruneşte de două ori pe an, la începutul lunii decembrie și la sfârșitul lunii ianuarie – 15 februarie, în sesiune ordinară și ori de câte ori este nevoie, în sesiune extraordinară.

(6) Data, locul şi ordinea de zi se anunță cu 15 zile înainte de termenul stabilit.

(7) Odată cu convocarea se pun la dispoziţia membrilor asociaţiei ordinea de zi și documentele supuse dezbaterii.

(8) Adunarea Generală poate fi convocată și la cererea a cel puţin 1/2 (jumătate) din numărul membrilor fondatori.

(9) Adunarea Generală este prezidată de președintele Consiliului Director sau de vicepreședinte.

(10) Adunarea Generală este reunită statutar dacă sunt prezenţi 2/3 (două treimi) din numărul membrilor Asociaţiei.

(11) În cazul în care la convocare nu se întruneşte numărul de membri necesar, noua Adunare Generală va avea loc în a 15-a zi, în același loc, la aceeași oră, cu aceeaşi ordine de zi, fiind statutar constituită cu numărul membrilor prezenţi.

(12) Adunarea Generală hotărăşte cu votul majorităţii simple a membrilor asociţiei prezenţi în sesiune. Membrii fondatori au drept de vot cu caracter deliberativ, iar membrii de onoare au drept de vot cu caracter consultativ.

(13) Modificarea prevederilor Actului Constitutiv și Statutului, descărcarea de gestiune sau stabilirea răspunderii adminstratorilor, dizolvarea sau lichidarea se pot face cu votul a cel puţin 2/3 (două treimi) din numărul membrilor.

 (14) La propunerea membrilor fondatori, Adunarea Generală a  Asociației poate acorda:

  • titlul de „Membru de onoare” al Asociatiei unor personalităţi cu merite deosebite în domeniu;
  • titlul de „Preşedinte de onoare”  al Asociatiei.

(15) Adunarea Generală a membrilor asociaţiei are următoarele atribuţii:

a) aprobă statutul asociaţiei și propunerile de modificare sau completare a acestuia precum și a actului constitutiv, cu respectarea condiţiilor de verificare și aprobare cerute de lege;

b) aprobă strategia de dezvoltare a asociaţiei precum şi programul de activitate pentru realizarea scopului și obiectivelor asociaţiei;

c) alege și revocă membrii Consiliului Director al asociaţiei;

d) alege și revoca președintele și vicepreședintele Consiliului Director;

e) numește și revocă cenzorul sau comisia de cenzori;

f) aprobă primirea și excluderea membrilor din asociaţie;

g) analizează şi aprobă raportul Consiliului Director, bilanţul, bugetul și contribuţia financiară a membrilor asociaţiei;

h) aprobă regulamentul de funcţionare al cenzorului/comisiei de cenzori;

i) aprobă raportul comisiei de cenzori/cenzorului și dă descărcare de gestiune;

j) aprobă afilierea la organizaţii naţionale și internaţionale cu profil similar și înfiinţarea de reprezentanţe, filiale, agenţii și societăţi comerciale accesorii;

k) aprobă nivelele pentru investiţii și credite ce se pot contracta;

l) aprobă structura de organizare a asociaţiei și stabilește nivelul minim și maxim al salariilor și indemnizaţiilor;

m) hotărăşte dizolvarea sau lichidarea asociaţiei și destinația bunurilor ramase dupa lichidare.